Ρεπορτάζ

Τι μάθαμε για εσάς!

ΕΥΕΔ τέλος, τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών περνάνε στην ΕΔΕΜ!

Η ΕΔΕΜ είναι πλέον το διάδοχο σχήμα της ΕΥΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών. Με την Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237529/6053 των υπουργών Πολιτισμού, Λ. Μενδώνη και Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη η δραστηριότητα της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης Διαχείρισης (ΕΥΕΔ)
του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), κατά τη λήξη της έκτακτης διαχείρισης,μεταφέρεται στον Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής – Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης – Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ» (ΕΔΕΜ).

Στη μεταφερόμενη δραστηριότητα περιλαμβάνονται σύμφωνα με την απόφαση:

α. Τα ποσά από δικαιώματα και από επενδύσεις δικαιω-μάτων που έχουν εισπραχθεί και έχουν εκκαθαριστεί από κρατήσεις της ΕΥΕΔ, κατ' άρθρο 18 του ν. 4481/2017 και από κάθε είδους φόρους και τέλη, τα οποία κατά την ημε- ρομηνία λήξης της διαχείρισης αυτής τηρούνται στους τραπεζικούς λογαριασμούς του άρθρου 17 παρ. 2 περ. α του ν. 4481/2017. Τα ποσά αυτά προορίζονται για τους δικαιούχους της ΕΥΕΔ και αφορούν:

i) σε δικαιώματα που δεν διανεμήθηκαν από την ΕΥΕΔ και θα διανεμηθούν από την ΕΔΕΜ, σύμφωνα με τον κα- νονισμό διανομής της πρώτης,

ii) σε δικαιώματα που διένειμε η ΕΥΕΔ, αλλά δεν εισπρά- χθηκαν εισέτι από τους δικαιούχους τους για οποιονδή- ποτε λόγο και οφείλει να τα καταβάλει η ΕΔΕΜ και

iii) σε δικαιώματα των οποίων δεν ταυτοποιήθηκαν ή δεν εντοπίστηκαν από την ΕΥΕΔ οι δικαιούχοι τους και θα εφαρμόσει η ΕΔΕΜ ως προς αυτά, τη διαδικασία των διατάξεων του αρ. 19 παρ. 3-5 του ν. 4481/2017. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση ή ο εντοπισμός μετά παρέλευση 3 ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν, η ΕΔΕΜ οφείλει να διανείμει τα δικαιώματα αυτά στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ, σύμφωνα με τον κανονισμό δια- νομής αυτής (ΕΥΕΔ).

β. Ποσοστό 50% των κρατήσεων του άρθρου 18 του ν. 4481/2017, που έχουν γίνει από την ΕΥΕΔ επί των δικαιωμάτων που μεταφέρονται στην ΕΔΕΜ, κατά τα στοιχεία (i) και (iii) της ανωτέρω παρ. α του παρόντος άρθρου.

γ.Τα αξιόγραφα και οι άυλοι τίτλοι που αφορούν σε δικαιώματα δικαιούχων της ΕΥΕΔ, προκειμένου να ει- σπραχθούν από την ΕΔΕΜ και, αφού αποδοθεί κατά τα οριζόμενα στην παρ. δ του παρόντος άρθρου στον ΟΠΙ το ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ και λοιπών φόρων και τελών του τιμολογίου που αντιστοιχεί στο αξιόγραφο, να διανεμηθούν στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ, σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής της τελευταίας.

δ. Οι πάσης φύσεως αξιώσεις της ΕΥΕΔ έναντι των χρηστών μουσικής και οφειλετών καταβολής του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, που σχετίζονται με τη με- ταφερόμενη δραστηριότητα, ανεξαρτήτως αιτίας και θεμελίωσης (ενδοσυμβατική ή άλλη), συμπεριλαμβανο-μένων και αξιώσεών της για την καταβολή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ανεξαρτήτως αιτίας, αξιώσεων αδικαιολόγητου πλουτισμού και των αναφερομένων στο άρθρο 12 παρ. 1 περ. β' του ν. 4481/2017 αξιώσεων (ανεξαρτήτως εάν έχουν ασκηθεί για αυτές εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες). Για τις αξιώσεις αυτές θα εφαρμοστεί το αμοιβολόγιο που εφαρμοζόταν από την ΕΥΕΔ και η ΕΔΕΜ θα υποχρεούται να διανείμει τα εισπραχθέντα ποσά στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ σύμ- φωνα με τον κανονισμό διανομής της τελευταίας. Τα τυχόν εκδοθέντα από τον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ τιμολόγια έναντι χρηστών μουσικής ή/και οφειλετών καταβολής του άρθρου 18 του ν. 2121/1993, που παραμένουν ανεί- σπρακτα εν όλω ή εν μέρει κατά το χρόνο λήξης της έκτακτης διαχείρισης, εκχωρούνται στην ΕΔΕΜ προ- κειμένου να τα εισπράξει, να αποδώσει (κατά το χρόνο της είσπραξης) στον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ το ποσό ΦΠΑ επ' αυτών καθώς και λοιπούς φόρους και τέλη και να τα διανείμει στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ σύμφωνα με τον κανονισμό διανομής της ΕΥΕΔ.

ε. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις χορηγηθείσες από την ΕΥΕΔ και σε ισχύ άδειες χρήσης μουσικών έργων.

στ. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 4481/2017.

ζ. Οι νόμιμες ή συμβατικές σχέσεις που αφορούν στην εύλογη αμοιβή του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 καθώς και οι πάσης φύσεως γεγενημένες αξιώσεις εύλογης αμοιβής από τους υπόχρεους φορείς, για το χρονικό διάστημα της έκτακτης διαχείρισης της ΕΥΕΔ.

η. Παραχωρείται στην ΕΔΕΜ απεριόριστη και κα- θολική, ως προς το περιεχόμενο μόνο, πρόσβαση στα εξής στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. Δ' της υπ' αρ. 262844/18408/13772/689 (Β' 2085), των οποίων η ΕΔΕΜ καθίσταται νόμιμος χρήστης αποκλειστικά για τους σκο- πούς της μεταφερόμενης δραστηριότητας και ειδικό- τερα:

– των δεδομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή της τεκμηρίωσης των έργων των δικαιούχων της ΕΥΕΔ που εκπροσωπήθηκαν από τον ΟΠΙ,

– των δεδομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή της είσπραξης των δικαιωμάτων των δικαιούχων της, από όλες τις πηγές που υποχρεούνται να καταβάλουν αμοιβή για τη χρήση των έργων των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων,

– των δεδομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή της διανομής των εσόδων στους δικαιούχους της, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4481/2017.

θ. Παραδίδονται τα πρωτότυπα σώματα και τυχόν ηλε- κτρονικό αρχείο των συμβάσεων ανάθεσης διαχείρισης και εκπροσώπησης μεταξύ δικαιούχων δικαιωμάτων έρ- γων μουσικής και της ΕΥΕΔ.

ι. Οι τυχόν απαιτήσεις της ΕΥΕΔ έναντι των δικαιούχων της, καθώς και το δικαίωμα συμψηφισμού των απαιτή- σεων αυτών με μελλοντικές διανομές των δικαιούχων.

ια. Οι εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων (λο- γισμικά) που αγοράστηκαν και αναπτύχθηκαν από τον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ καθώς και οι φορητοί εκτυπωτές μεταβιβάζο- νται στην ΕΔΕΜ κατόπιν αποτίμησης. Η αποτίμηση της αξίας των κατά τα ανωτέρω μεταβιβαζόμενων στοιχείων θα πραγματοποιηθεί από ορκωτό λογιστή εντός τριών μηνών το αργότερο από την δημοσίευση της παρού- σας, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου την ΕΔΕΜ. Εντός 10 ημερών από την σύναψη σχετικού συμ- φωνητικού, θα εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο, το οποίο θα εξοφληθεί τμηματικά εντός ενός έτους από την ημε- ρομηνία της αποτίμησης, με επιτόκιο euribor. Ο ΦΠΑ που θα βαρύνει το σχετικό τιμολόγιο θα εξοφληθεί εντός 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.

Με την ανωτέρω διαδικασία μπορούν να μεταβιβα- στούν λοιπά πάγια στοιχεία κατόπιν συμφωνίας μεταξύ ΟΠΙ και ΕΔΕΜ.

ιβ. Για κάθε απαίτηση δικαιούχου της ΕΥΕΔ, χρήστη μουσικής, οφειλετών καταβολής του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 και κάθε τρίτου, που αφορά, απορρέει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο συνδέεται με την δραστηριότητα της ΕΥΕΔ που μεταφέρεται με την παρούσα, νομιμοποι- είται παθητικά στις σχετικές δίκες η ΕΔΕΜ.

Στην μεταφερόμενη δραστηριότητα δεν συμπεριλαμβάνονται αλλά παραμένουν στον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ:

– Το υπάρχον υπόλοιπο χρηματικό ποσό της επιχορήγη- σης που δόθηκε στον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ, δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017 και της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ΤΠΕΛΦ/510025/33150/3135/2336/1 5.10.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

– Οι υποχρεώσεις της ΕΥΕΔ προς το δημόσιο, συμπερι- λαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν φορολογικών υποχρεώ- σεων αυτής, μέχρι τη λήξη της έκτακτης διαχείρισής της.

– Οι υποχρεώσεις της ΕΥΕΔ προς τα ασφαλιστικά τα- μεία, μέχρι τη λήξη της έκτακτης διαχείρισής της.

– Αξιώσεις που πηγάζουν ή σχετίζονται με συμβάσεις εργασίας, έργου, εντολής ή παροχής ανεξαρτήτων υπη- ρεσιών ιδιωτικού δικαίου, που έχει καταρτίσει ο ΟΠΙ/ ΕΥΕΔ για τους σκοπούς της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων μέχρι τη λήξη της έκτακτης διαχείρισής της.

– Τυχόν οφειλόμενα μισθώματα, έξοδα λογαριασμών, φόρων, τελών κ.λ.π του μισθωμένου ακινήτου από τονΟΠΙ για την εγκατάσταση της ΕΥΕΔ, που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Σάμου αριθ. 53, μέχρι τη λήξη της έκτακτης διαχείρισής της.

– Τυχόν οφειλές προς τρίτους, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά των προμηθευτών της ΕΥΕΔ που απορρέουν από ενοχικές σχέσεις μεταξύ αυτών και της ΕΥΕΔ που συνάφθηκαν μέχρι τη λήξη της έκτακτης διαχείρισής της, για οποιαδήποτε αιτία.

– Προσωποπαγείς αξιώσεις υπέρ ή κατά της ΕΥΕΔ που προέκυψαν ή ενδεχομένως να προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις της ΕΥΕΔ, επ' αφορμή, επ' ευκαιρία ή εξ αιτίας της έκτακτης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης κάθε αξίωσης για προσβολή προσωπικότητας ή αδικο- πραξία.

– Αξιώσεις και απαιτήσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά τον χρόνο της έκτακτης διαχείρισής της ΕΥΕΔ, σχε- τίζονται με αυτήν και αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις που έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο της μεταφοράς.

3. Δεν μεταφέρονται -διότι ουδέποτε εντάχθηκαν στις αρμοδιότητες της ΕΥΕΔ- οι πάσης φύσεως ενοχικές και εμπράγματες απαιτήσεις της ΑΟΔ του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, η άδεια της οποίας ανακλήθηκε, από χρή- στες μουσικών έργων που είχαν τιμολογηθεί από αυτήν, προ της ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της.

4. Οι εκκρεμείς δίκες με διάδικο τον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ, συμπε- ριλαμβανομένων και των εκκρεμών δικών σχετικά με το άρθρο 18 του ν. 2121/1993, συνεχίζονται ιδίω ονόματι από την «ΕΔΕΜ», χωρίς να διακόπτονται βιαίως και χωρίς να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους του ΟΠΙ ή της ΕΥΕΔ. Η εκδοθησόμενη δικαστική κρίση εκτελείται επ ́ ωφελεία ή σε βάρος της ΕΔΕΜ.

Πηγή: typologies.gr

  ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  ΕΥΕΔ τέλος, τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών περνάνε στην ΕΔΕΜ!
  ΕΥΕΔ τέλος, τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών περνάνε στην ΕΔΕΜ!
  Μοιραστείτε το άρθρο:

  Σχολιάστε

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

  «Σπιτική Συναυλία» με τον Σταμάτη Κραουνάκη και την παρέα του

  "Αέρα φίλε μου Αέρα Διάλεξε χώρο διάλεξε μέρα Ερχόμαστε όπου θες Τηλεφώνα...

  Συνέχεια

  Η «ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΗ ΒΥΘΟΥΠΟΛΗ» του Γιώργου Δ. Λεμπέση πλέον διαθέσιμη και στο YOUTUBE

  Η MINOS-EMI, a Universal Music Company και οι Θεατρικές Σκηνές ένωσαν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους για να μας χαρίσουν το πιο φαντασμαγορικό...

  Συνέχεια

  Η Έλση Δημουλά διαβάζει Κική Δημουλά

  Την ημέρα των γενεθλίων της αξέχαστης Κικής Δημουλά (6 Ιουνίου 1931) το ΥΠΠΟΑ παρουσιάζει δυο βίντεο στα οποία η κόρη της,...

  Συνέχεια

  Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2020: Το τελικό πρόγραμμα

  «To Φεστιβάλ στηρίζει έμπρακτα την ελληνική δημιουργία, που περνά μια ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδο, και ταυτόχρονα δίνει στους πολίτες,...

  Συνέχεια

  Η Σαββέρια Μαργιολά στο studio, τραγουδώντας Μίκη Θεοδωράκη

  Η Σαββέρια Μαργιολά, την οποία γνωρίσαμε όλοι μέσα από την επιτυχία της, "Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις"...

  Συνέχεια

  «Στα τραγούδια λέμε ΝΑΙ»- Αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου

  Με νέα δεδομένα, αλλά με το ίδιο κέφι και με πολλή αισιοδοξία, η εκπομπή της ΕΡΤ1, "Στα τραγούδια λέμε ΝΑΙ"...

  Συνέχεια

  «Νίκος Ξυλούρης- Τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο» από τον ΜΕΤΡΟΝΟΜΟ

  Kυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μετρονόμος η δεύτερη, συμπληρωμένη έκδοση του βιβλίου «Νίκος Ξυλούρης - Τραγουδάμε...

  Συνέχεια

  Mε αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο ανοίγει φέτος το Ηρώδειο

  Tρεις σημαντικές μουσικές εκδηλώσεις στο Ηρώδειο θα κάνει το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ...

  Συνέχεια

  ΕΡΤ: Στήριξη με 4,3 εκ. ευρώ σε καλλιτέχνες

  Η ΕΡΤ ανακοίνωσε τη Δευτέρα 18 Μαϊου σειρά δράσεων για την έμπρακτη στήριξη των Ελλήνων καλλιτεχνών που αδυνατούν να εργαστούν...

  Συνέχεια